KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Boral prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Szkoła Walki „BACKFIST”, Masaże – Gimnastyka Tomasz Boral, ul. Hutników nr 9, 42-202 Częstochowa, e-mail: backfist@wp.pl

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie sklepu internetowego SKLEP.BACKFIST.PL, a także dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie sklepu internetowego SKLEP.BACKFIST.PL

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów), art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, windykacyjne, prawnicze, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i zajmujące się obsługą i utrzymaniem serwerów.

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz po jej zakończeniu, gdy zachodzi ryzyko dochodzenia roszczeń z tej umowy, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Natomiast, dane osobowe, które przetwarzamy w celach podatkowych będziemy przechowywać przez okres 5 lat, w którym powstało zobowiązanie podatkowe związane z wykonaniem tej umowy.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Konsekwencją niepodania przez Ciebie wskazanych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.